AMBA 規格

AMBA 規格定義內建於晶片的介面及通訊協定,用於多個市場領域的各種應用。

 

AMBA 5 是最新一代的規格,其中包含兩項關鍵的 AMBA 通訊協定:CHI 及 AXI。

AMBA 2

資源